vrijeschoolonderwijs

Stichting Geert Groote Scholen biedt vrijeschoolonderwijs aan. Internationaal wordt gesproken van ‘Waldorf Education’. De Waldorf-pedagogie is een wereldwijde onderwijsstroming, gebaseerd op een hedendaagse interpretatie van de antroposofie. In 2019 bestond het Waldorf-onderwijs honderd jaar. Over de hele wereld zijn er bijna 2000 Waldorf-scholen in 65 landen.

Missie

De Waldorf-pedagogie wil leerlingen in staat stellen hun eigen, unieke capaciteiten en persoonlijkheid volledig te ontwikkelen. De vrijescholen streven ernaar leerlingen op te leiden tot vrij denkende en daadkrachtige mensen, die flexibel, creatief en oplossingsgericht in het leven staan.

Kenmerken

Belangrijke aspecten van vrijeschoolonderwijs zijn:

  • Doorlopende leerlijn 0-18 jaar
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs: Lesaanbod, leerstof en thema’s sluiten steeds aan bij de ontwikkelingsfasen van het kind
  • Ritmisch onderwijs: regelmaat en herhaling. Er is ritme in de dagopbouw met vast elementen, in het weekrooster en in de jaaropbouw met steeds terugkerende jaarfeesten, reizen, stages en de kooruitvoering
  • Ademend onderwijs: cognitieve vakken worden afgewisseld met kunst-, ambachts- en bewegingslessen
  • Levend onderwijs: naast het cognitieve, leren de leerlingen door beelden en verhalen, ervaren en beleven. Hoofd, hart en handen worden aangesproken
  • Natuurbeleving en respect voor de aarde zijn verweven in het onderwijs en in het jaarritme van de school

“De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen; maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld kan worden. Pas dan kan de opgroeiende generatie de maatschappij steeds opnieuw met nieuwe krachten verrijken.”
Dr. Rudolf Steiner

Veelgestelde Vragen

Is de vrijeschool een school zonder regels en kunnen de kinderen zelf bepalen wat ze leren?
De vrijeschool is een vorm van vernieuwd klassikaal leren. Het onderwijs is niet vrijblijvend, maar de kinderen krijgen (naast werk- en oefenmateriaal uit lesmethodes) opdrachten die zij op hun eigen manier kunnen uitwerken. Het lesplan en de leerdoelen voor ieder schooljaar staan vast. De vrijeschool werkt net als andere basisscholen aan de door de overheid geformuleerde kerndoelen voor het basisonderwijs.

Kan mijn kind aan het einde van de rit wel een goede keuze maken in het voortgezet onderwijs? Wordt deze door het vrijeschoolonderwijs niet beperkt?
De uitstroom van schoolverlaters laat zien dat kinderen in allerlei vormen van voortgezet onderwijs terechtkomen. Door de brede ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs ligt er een scala aan mogelijkheden open. Op veel vrijescholen ligt het niveau van de uitstroom boven landelijk gemiddeld. Doordat er meer basisscholen van de vrijeschool zijn dan middelbare scholen, stromen vrijeschoolleerlingen na de basisschooltijd vaak door naar het regulier voortgezet onderwijs.

Zijn de leerresultaten op de vrijeschool onder de maat?
De uitstroom van de leerlingen naar het vervolgonderwijs ligt op de meeste vrijescholen boven het landelijk gemiddelde. Een groot deel van de leerlingen gaat na de basisschooltijd niet verder naar de bovenbouw van de vrijeschool, maar naar een reguliere middelbare school in de omgeving. De overstap van de vrijeschool naar de reguliere middelbare school verloopt doorgaans goed. Vrijeschoolkinderen worden vaak getypeerd als creatieve denkers, betrokken bij de school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt bovendien dat vrijeschoolleerlingen het leren leuk blijven vinden, ook aan het einde van de schooltijd.
Veel vrijescholen maken gebruik van landelijk genormeerde toetsen voor het volgen van de resultaten van de leerlingen. Bij het advies voor het voortgezet onderwijs wordt naast de resultaten van de gehele schoolloopbaan gebruik gemaakt van landelijke onderzoeken en testen zoals de NIO toets en het Drempelonderzoek.

Door de gevoelsmatige benadering wordt mijn kind misschien een ‘softie’; past het dan nog wel in deze moderne wereld?
De gevoelsmatige benadering bevordert de zelfstandigheid. Hierdoor past een kind zich juist gemakkelijker aan, zonder zichzelf te verliezen.

Hebben jullie altijd plek om leerlingen te plaatsen?
Kijk op de individuele websites van onze scholen om te zien of er plaats is voor kleuters of zij-instroom

Meer weten?

Inspirerende filmpjes:

Links: