Organisatie

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) met de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Zij verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.
Stichting Geert Groote Scholen is een stabiele, goed functionerende en kwalitatieve organisatie, waarbinnen ieder zich uitgedaagd weet zichzelf te ontwikkelen en tevens de kracht van de gezamenlijkheid wordt bevorderd.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school heeft een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De visie van de vrijeschool is niet geladen met de ambitie om hoog te scoren op internationale rankings van toetsen, maar komt vanuit de wil de leerlingen voor te bereiden op de wereld van de toekomst.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

ORGANISATIE

Het organogram van Stichting Geert Groote Scholen:

GROEI

De vrijeschool staat midden in de samenleving en kent een toenemende belangstelling. Steeds meer ouders en leerlingen weten de vrijeschool te vinden. Landelijk is het aantal leerlingen sinds 2010 met ruim 30 procent gegroeid. Ook in Amsterdam maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:

 • In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
 • In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
 • In april 2018 startte Vrijeschool Thula dankzij een krachtig ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.
 • In 2020 opende een nieuwe locatie in Amsterdam Noord haar deuren: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele en inclusieve doelstelling, gestart dankzij een gedreven ouderinitiatief.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatiedwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

Geschiedenis

De Geert Groote School startte in 1933 in Amsterdam als staatsvrije (privé gefinancierde) school met 7 leerlingen in de Gerrit van de Veenstraat in Amsterdam. De school groeide sindsdien gestaag elk jaar met een klas. 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog lukte het met moed en vereende krachten om de school open te houden, terwijl alle vrijscholen in Duitsland en bezette gebieden op bevel van de nationaalsocialistische autoriteiten werden gesloten. De school leed zwaar onder het verlies van de Joodse kinderen.

In 1948 kreeg de Geert Groote School overheidssubsidie toegekend. Sindsdien vallen de scholen binnen de gangbare kaders van het onderwijs. Het onderwijs besloeg in die tijd een doorlopende leerlijn van 4 t/m 18 jaar:

 • kleuterklassen: 4-6 jaar
 • klas 1 t/m 12: 6-18 jaar

Alle leerlingen bleven in dezelfde klas bij elkaar, ongeacht cognitief niveau, en rondden gezamenlijk het vrijeschoolcurriculum af in klas 12. Vanaf 1961 was er ook een 13de klas, die in het teken stond van examens en diploma’s halen.

De Geert Groote School is op verschillende locaties gehuisvest geweest. In 1972 heeft de school het gebouw aan het Hygieaplein betrokken. Hier was de gehele vrijeschoolleerlijn gevestigd: de onderbouw en de bovenbouw (PO en VO) vormden samen de Geert Groote School. 

In 1987 kwam een tweede basisschool bij: de Geert Groote School 2 aan de Fred. Roeskestraat.

Op basis van de landelijke wet- en regelgeving werden primair en voortgezet onderwijs in het begin van de 21ste eeuw gesplitst:

 • basisonderwijs (onderbouw) op de Geert Groote School
 • voortgezet onderwijs (bovenbouw) op het Geert Groote College
 • de 13de klas werd afgeschaft en klas 7 en 8 werden bij de bovenbouw gevoegd.

Inhoudelijk werken de Amsterdamse vrijescholen nog steeds met het vrijeschool-leerplan: een doorlopende leerlijn vanaf de kleuterklassen tot aan het eindexamen.

Lees meer op website van het GGCA.

Toelatingsbeleid

Voor de aanmelding van nieuwe leerlingen geldt het volgende beleid:

Amsterdam

Geert Groote School 1, Geert Groote School 2, Vrijeschool Kairos, Vrijeschool Amsterdam West en Waldorf aan de Werf maken deel uit van een groep Amsterdamse basisscholen met een eigen gezamenlijk toelatingsbeleid, waarbij geen voorrang wordt verleend op basis van afstand naar de school.
Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam vindt het van belang dat de schoolkeuzevrijheid voor ouders zo ruim mogelijk kan zijn en dat een ruim schoolaanbod behouden blijft. Daarom is het beleid van deze groep basisscholen erop gericht dat de scholen vooral worden gekozen op basis van hun identiteit, niet op basis van loopafstand naar de school.

Plaatsing 
Drie maal per jaar wordt onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, in aanwezigheid van de directeuren, de plaatsing geautomatiseerd uitgevoerd. Uitgangspunt bij de plaatsing is dat elk kind een gelijke kans heeft op het krijgen van een plaats. Deze plaatsingsrondes zijn steeds ongeveer een maand vóór de plaatsingsronde van het Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam.

Loting
Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, moet er bij de plaatsing geloot worden. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen en alleen op de school waarvoor u uw voorkeur kenbaar heeft gemaakt.

Voorrangscriteria (op volgorde): 

 1. Broertjes en zusjes van leerlingen, indien deze met elkaar in gezinsverband leven.
 2. Kinderen die op het moment van de loting minimaal 2 dagdelen per week naar de vrije peuterklassen (Fred Roeskestraat, Hygiëaplein, Amstelveen) gaan voor een periode van minimaal acht maanden vóór het vierde jaar. 
 3. Kinderen van een medewerker van de Geert Groote Scholen.

Ga naar de scholenpagina voor meer informatie per school.

Vrijeschool Thula
hanteert het Stedelijk Toelatingsbeleid Amsterdam. Zie de Schoolwijzer van Gemeente Amsterdam voor meer informatie. Of kijk op de scholenpagina en de website van de school.

Amstelveen

Vrijeschool Parcival in Amstelveen hanteert een eigen aanmeldbeleid, zie voor meer informatie de scholenpagina en de website van de school.

Medezeggenschap

Nadat per 1 januari 2019 de Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School zijn gefuseerd tot de Stichting Geert Groote Scholen, is er ook een nieuwe MR-structuur ontstaan. De GMR geeft overkoepelend instemming en advies op bovenschoolse zaken, de MR’en zijn gekoppeld aan de individuele scholen (GGS1, GGS2 en Parcival) en de dependances hebben een ‘deelraad’ (Vrijeschool Kairos en Vrijeschool Amsterdam West), met dezelfde bevoegdheden als de andere MR’en. De medezeggenschap voor Thula is geregeld via een Adviesraad, terwijl de formele bevoegdheid bij de MR van obs De Dapper ligt.

Netwerken en Partners

Kinderopvang en BSO

Op de verschillende scholen wordt samengewerkt met diverse organisaties voor kinderopvang, peutergroepen en BSO

Coaching en Training

von Salisch

Bureau voor coaching en training in communicatie.

Miriam Doebele

Onderwijscoach.

Partners en samenwerking

Waldorfschool Thula is opgericht vanuit samenwerking tussen STAIJ en Stichting GGS

Samenwerkings-verband primair onderwijs Amsterdam Diemen

Amstelronde passend onderwijs

Ouder en Kind teams Amsterdam

Belangenverenigingen

Extern vertrouwenspersoon

Adviespraktijk David & van Wezel
p.david@planet.nl
06-34348288