Organisatie – Stichting Geert Groote Scholen

Organisatie

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) met de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Zij verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.
Stichting Geert Groote Scholen is een stabiele, goed functionerende en kwalitatieve organisatie, waarbinnen ieder zich uitgedaagd weet zichzelf te ontwikkelen en tevens de kracht van de gezamenlijkheid wordt bevorderd.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school heeft een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De visie van de vrijeschool is niet geladen met de ambitie om hoog te scoren op internationale rankings van toetsen, maar komt vanuit de wil de leerlingen voor te bereiden op de wereld van de toekomst.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

ORGANISATIE

Het organogram van Stichting Geert Groote Scholen:

GROEI

De vrijeschool staat midden in de samenleving en kent een toenemende belangstelling. Steeds meer ouders en leerlingen weten de vrijeschool te vinden. Landelijk is het aantal leerlingen sinds 2010 met ruim 30 procent gegroeid. Ook in Amsterdam maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:

 • In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
 • In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
 • In april 2018 startte Vrijeschool Thula dankzij een krachtig ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.
 • In 2020 opende een nieuwe locatie in Amsterdam Noord haar deuren: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele en inclusieve doelstelling, gestart dankzij een gedreven ouderinitiatief.
 • In augustus 2021 kon Vrijeschool Amsterdam West als zelfstandige school haar deuren openen in een prachtig oud gerestaureerd pand.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatiedwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

Geschiedenis

De Geert Groote School startte in 1933 in Amsterdam als staatsvrije (privé gefinancierde) school met 7 leerlingen in de Gerrit van de Veenstraat in Amsterdam. De school groeide sindsdien gestaag elk jaar met een klas. 

Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog lukte het met moed en vereende krachten om de school open te houden, terwijl alle vrijscholen in Duitsland en bezette gebieden op bevel van de nationaalsocialistische autoriteiten werden gesloten. De school leed zwaar onder het verlies van de Joodse kinderen.

In 1948 kreeg de Geert Groote School overheidssubsidie toegekend. Sindsdien vallen de scholen binnen de gangbare kaders van het onderwijs. Het onderwijs besloeg in die tijd een doorlopende leerlijn van 4 t/m 18 jaar:

 • kleuterklassen: 4-6 jaar
 • klas 1 t/m 12: 6-18 jaar

Alle leerlingen bleven in dezelfde klas bij elkaar, ongeacht cognitief niveau, en rondden gezamenlijk het vrijeschoolcurriculum af in klas 12. Vanaf 1961 was er ook een 13de klas, die in het teken stond van examens en diploma’s halen.

De Geert Groote School is op verschillende locaties gehuisvest geweest. In 1972 heeft de school het gebouw aan het Hygieaplein betrokken. Hier was de gehele vrijeschoolleerlijn gevestigd: de onderbouw en de bovenbouw (PO en VO) vormden samen de Geert Groote School. 

In 1987 kwam een tweede basisschool bij: de Geert Groote School 2 aan de Fred. Roeskestraat.

Op basis van de landelijke wet- en regelgeving werden primair en voortgezet onderwijs in het begin van de 21ste eeuw gesplitst:

 • basisonderwijs (onderbouw) op de Geert Groote School
 • voortgezet onderwijs (bovenbouw) op het Geert Groote College
 • de 13de klas werd afgeschaft en klas 7 en 8 werden bij de bovenbouw gevoegd.

Inhoudelijk werken de Amsterdamse vrijescholen nog steeds met het vrijeschool-leerplan: een doorlopende leerlijn vanaf de kleuterklassen tot aan het eindexamen.

Lees meer op website van het GGCA.

Toelatingsbeleid

Amsterdam

Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Wij raden u aan dat als u niet bekend bent met het Vrije School onderwijs om eerst een informatie-ochtend bij te wonen op één van onze scholen.
Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam vindt het van belang dat de schoolkeuzevrijheid voor ouders zo ruim mogelijk kan zijn en dat een ruim schoolaanbod behouden blijft. Daarom is het beleid van deze groep basisscholen erop gericht dat de scholen vooral worden gekozen op basis van hun identiteit, niet op basis van loopafstand naar de school.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de Leerlingenadministratie van de Vrijescholen, zie voor de verdere informatie hierover onder ”wat moet u doen”.

Wat moet u doen
Als één van onze scholen uw eerste voorkeur is, lever dan het originele voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op de leerling administratie.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest enz. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrrangsscholen kiezen
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de Vrije Peuterklas of het Kleine Huis (die verbonden is aan de Geert Groote School 1 en 2) en de Vlinderboom (die verbonden is aan de Vrije School Amsterdam West), moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in op de Leerlingadministratie (locatie Eerste Nassaustraat 5 op ma, di,wo,do,vr tussen 9.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur) of per post via postbus 75754, 1070 AT Amsterdam)
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u per mail een bewijs van registratie. Neem direct contact met ons op als hier een fout in staat of als u deze niet heeft ontvangen.

In sommige gevallen is het nodig om bij registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind zit op een kinderdagverblijf of Vrije Peuterklas die verbonden is aan de Geert Groote School 1 en 2 en de Vrije School West.
2. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursadres is niet correct.
3. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?
Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl
Ook kunt u dit formulier via de leerlingenadministratie krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier
De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind
De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 01-09-2018 en 31-12-2018
  3 maart 2022
 • kinderen geboren tussen 01-01-2019 en 30-04-2019
  2 juni 2022
 • kinderen geboren tussen 01-05-2019 en 31-08-2019
  3 november 2022

Ga naar de scholenpagina voor meer informatie per school.

Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meerder kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/- scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op onze Vrijescholen verloopt in onderstaande volgorde. Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool (geldt alleen voor Het Kleine Huis en de Vrije Peuterklassen voor de Geert Groote School 1 en 2). U dient ter controle een bewijs van plaatsing aan te leveren
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kindwoont in Amsterdam of bij de scholenring aangesloten randgemeenten* (*op te vragen bij de Leerlingenadministratie)

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
5. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur
6. Het kind heeft een niet-voorrangschool als 2e t/m 10e voorkeur
7. Het kind woont buiten Amsterdam.

Inschrijven
Na de Stedelijke plaatsingsronde ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wil maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint. Uitzondering:Als tijdens het intakegesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.
Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de leerllingadministratie van de Geert Groote School via 020 6750419 (ma,di,do,vr tussen 09:00 en 16:00 uur)

Amstelveen

Vrijeschool Parcival in Amstelveen hanteert een eigen aanmeldbeleid, zie voor meer informatie de scholenpagina en de website van de school.

Medezeggenschap

Nadat per 1 januari 2019 de Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School zijn gefuseerd tot de Stichting Geert Groote Scholen, is er ook een nieuwe MR-structuur ontstaan. De GMR geeft overkoepelend instemming en advies op bovenschoolse zaken, de MR’en zijn gekoppeld aan de individuele scholen (GGS Plein, GGS Roeske en Parcival) en de dependances hebben een ‘deelraad’ (Vrijeschool Kairos en Vrijeschool Amsterdam West), met dezelfde bevoegdheden als de andere MR’en. De medezeggenschap voor Thula is geregeld via een Adviesraad, terwijl de formele bevoegdheid bij de MR van obs De Dapper ligt.

Netwerken en Partners

Kinderopvang en BSO

Op de verschillende scholen wordt samengewerkt met diverse organisaties voor kinderopvang, peutergroepen en BSO

Coaching en Training

von Salisch

Bureau voor coaching en training in communicatie.

Miriam Doebele

Onderwijscoach.

Partners en samenwerking

Waldorfschool Thula is opgericht vanuit samenwerking tussen STAIJ en Stichting GGS

Samenwerkings-verband primair onderwijs Amsterdam Diemen

Amstelronde passend onderwijs

Ouder en Kind teams Amsterdam

Belangenverenigingen

Extern vertrouwenspersoon

Adviespraktijk David & van Wezel
p.david@planet.nl
06-34348288