Organisatie

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) met de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Zij verzorgt met circa 170 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1300 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.
Stichting Geert Groote Scholen is een stabiele, goed functionerende en kwalitatieve organisatie, waarbinnen ieder zich uitgedaagd weet zichzelf te ontwikkelen en tevens de kracht van de gezamenlijkheid wordt bevorderd.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school heeft een eigen identiteit.

Ouders kiezen voor de vrijeschool vanwege de aandacht voor de brede persoonsvorming en de talentontwikkeling van leerlingen. Op onze scholen staat het kind centraal: het onderwijs sluit zoveel mogelijk aan op de individuele eigenheid en belevingswereld van de kinderen. Kinderen worden opgevoed tot vrije en betrokken mensen die thuis zijn in de huidige wereld en daar een zinvolle bijdrage aan willen leveren. De visie van de vrijeschool is niet geladen met de ambitie om hoog te scoren op internationale rankings van toetsen, maar komt vanuit de wil de leerlingen voor te bereiden op de wereld van de toekomst.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie.

MEDEWERKERS

Het bestuur van de Stichting bestaat uit

Uitvoerend bestuurder:
Michel Dingarten

Toezichthoudend bestuur:
Rob van der Kolk – Voorzitter
Mirelle Seinstra – Bestuurslid
Nico Groot – Bestuurslid

Medewerkers van het stafbureau:
Rosalie van Wegen – Leerling administratie
Sara Hagenbeek – Financiële administratie
Karen Vonder – Personeelszaken
Nicky Touw – ICT
Erik Brunsman – Financieel Controller

Medezeggenschap

Elke school binnen de Stichting Geert Groote Scholen heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De MR bestaat per school uit ouders en leerkrachten. De leerkrachten geleding wordt gekozen door het team, de ouderleden worden gekozen door de ouders.
De belangrijkste taak van de MR is het bijdragen aan het bevorderen van openheid en onderling overleg in de school.
Daarnaast hebben de scholen binnen de stichting ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken.
Deze GMR bestaat uit leden van de individuele medezeggenschapsraden van alle scholen binnen de stichting.

Netwerken en Partners

Kinderopvang en BSO

Op de verschillende scholen wordt samengewerkt met diverse organisaties voor kinderopvang, peutergroepen en BSO
Kijk op de individuele websites van de scholen voor het aanbod.

Coaching en Training

Partners en samenwerking

Belangenverenigingen

Extern vertrouwenspersoon

Minke Fuijkschot
mfuijkschot@hetabc.nl