Stichting GGS – Stichting Geert Groote Scholen

Leerkracht(en) kleuterklas met (enige) ervaring (0,6 -wtf 1)

Leerkracht(en) kleuterklas

Inclusief & divers
Kom werken op dé plek waar jouw authenticiteit, identiteit & achtergrond een rol mag spelen in het vormgeven van je onderwijs. En help de kinderen uit jouw klas een plek in de wereld te vinden. Samen leren we met hoofd, hart en handen. We zijn een unieke & sterk groeiende school in Amsterdam-Noord die dit jaar haar derde schooljaar in gaat. We zijn gestart vanuit een sterk gedragen ouderinitiatief, onder het bestuur van Stichting Geert Groote Scholen Amsterdam. Lesgeven bij ons betekent een generatie klaarstomen de school verlaat met een inclusief wereldbeeld.

Jij?!
Zie jij diversiteit als kracht en wil je leren met hoofd, hart en handen meegeven aan leerlingen? Kom dan werken bij onze interculturele basisschool Waldorf aan de Werf. De kleuters kijken uit naar je komst. En ons fijne team collega’s ook.

Lees de hele vacature hier!

Vacature leerkrachten

Leerkrachten kleuters/groep 5/groep 8

We zijn dé school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op de wereld’ in Amsterdam-Oost op het Obiplein. Vrijeschool Thula is fijne interculturele basisschool die nu bijna 6 jaar bestaat.

Wij zijn op zoek naar leerkachten voor:
kleuterklas (0,6 fte)
groep 5 (1 fte)
groep 8 (0,4 fte)

Voltijd, deeltijd en combineren is mogelijk!

Lees hier de vacature in zijn geheel.Vacatures #leerkrachten #IB-er

Vacatures #leerkrachten #IB-er Vrijescholen Amsterdam & Amstelveen

Leerkrachten voltijd/deeltijd | Vrijescholen Amsterdam 0,2 – 1,0 fte

Waldorf aan de Werf (stadsdeel Noord) | Kairos (stadsdeel Noord) | Geert Grote School Plein (stadsdeel Zuid) |
Vrijeschool Amsterdam West (stadsdeel West) | Thula (stadsdeel Oost) & Parcival
(Amstelveen)

Mogelijkheden van de kleuters t/m klas 6 | IB-er: 0,6-0,8 fte in Amstelveen
Ontdek welke school & vacature bij jou past.

Check hier de scholen die mogelijkheden hebben voor jou als leerkracht of IB-erVacature leerkracht klas 6

Vrijeschool Thula zoekt per direct een

Leerkracht klas 6 (groep 8) 0,4
Maandag en dinsdag

Thula bestaat nu vijf jaar. Op onze startende school is de initiatiefkracht van ouders voelbaar. Wij werken vanuit het gedachtegoed van de rijkdom van diversiteit en zetten ons als team in om verschillende culturen en achtergronden een plek te geven in ons onderwijs. We willen de kinderen een veelheid aan perspectieven meegeven opdat zij zich in vrijheid tot de wereld kunnen verhouden. Dat doen we in een grootstedelijke omgeving en met gebruikmaking van onze nabije omgeving, waaronder de Indische Buurt en het Flevopark. We zijn een school met ‘wortels in de wijk’ en ‘blik op de wereld’.

We zijn op zoek naar een collega die…:

Lees de hele vacature hier.

We zijn benieuwd naar jouw verhaal en wat jij kunt betekenen voor onze leerlingen. Stuur jouw CV en motivatiebrief naar mariekedegraaf@vrijeschoolthula.nl t.a.v. Marieke de Graaf, schoolleider van Thula. Wil je eerst sfeer proeven of je vrijblijvend oriënteren? Maak een afspraak, dan leiden we je rond in onze school.


Nieuwsbericht 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 verschenen er bij AT5 en Het Parool berichten over de financiële situatie bij de Geert Groote scholen. Dat dit nieuws nu gepubliceerd wordt heeft te maken met recentelijk het openbaar maken van het inspectierapport. Ouders en personeel zijn over deze situatie begin februari geïnformeerd.

Eind 2022 bleek het resultaat over 2022 aanmerkelijk negatiever uit te vallen dan begroot. De twee grote oorzaken waren de grote inzet van ZZP leerkrachten i.v.m. vervangingen en de uitbreidingen in klassen bij de start van het schooljaar, die financieel onvoldoende gedekt werden. Daarmee is eind 2022 de risicobuffer, die iedere Stichting heeft om tegenvallers op te vangen, vrijwel volledig ingezet. Op 9 februari is een interim-uitvoerend bestuurder aangesteld om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Het gepubliceerde inspectierapport financieel toezicht is opgesteld op basis van gesprekken die eind februari gevoerd zijn met de interim-uitvoerend bestuurder. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 2-3 weken na de start van de interim-uitvoerend bestuurder. Directe besluiten als een vacaturestop, stop op uitgaven en stop op externe inhuur waren noodzakelijk om erger te voorkomen. De actuele situatie op dat moment was nijpend, zoals dat in het rapport is te lezen.

Deze informatie is echter verouderd. Inmiddels is de Stichting 4 maanden verder en is er door de organisatie veel in gang gezet en gebeurd:

·De penibele financiële situatie zoals geschetst in het rapport ligt inmiddels achter ons. De liquiditeitsprognose die tot december 2023 loopt laat geen acuut betalingsgevaar zien.

· Inzet van personeel is schooljaar 23-24 passend bij de bekostiging die we van het rijk ontvangen.

· De scholen zijn bijna klaar voor het nieuwe schooljaar. Het zal er iets anders uitzien, maar veelal dezelfde leraren en personeelsleden ontvangen dan de kinderen. Iedere school heeft eigen keuzes gemaakt over de inrichting van de school, aantal groepen en communiceert daarover met hun ouders.

· Er is al een tijdje geen vacaturestop meer, sterker nog, er staan vacatures open voor leerkrachten en intern begeleiders;

· De externe inhuur, zzp leerkrachten, is nog steeds gestopt, een uitzondering daar gelaten;

· Er is altijd de mogelijkheid geweest om ziek of tijdelijk afwezig personeel te vervangen, mits er een vervanger was, niet zijnde een ZZP leerkracht.

· Budgetten voor het doen van aanschaf materialen zijn toegekend;

· Budgetten voor scholing van de leerkrachten zijn ook bekend. De directeuren van de stichting overleggen samen welke scholing centraal ingezet kan worden om de kwaliteit van het Vrije school onderwijs hoog te houden;

· Er is een interim-controller gestart die aan de slag is gegaan met de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de Stichting waarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.

Kort na de zomer start de nieuwe uitvoerend bestuurder en is de interim-periode voorbij. Fase twee van het herstelplan treedt dan verder in werking: hoe ziet de toekomst van de organisatie eruit? Hoe zijn de ontwikkelscenario’s voor de scholen en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Zijn er partijen met wie samenwerking gezocht kan worden? Het beantwoorden van die vragen hebben als doel om ook op de lange termijn goed Vrije School Onderwijs voor de kinderen in Amsterdam en Amstelveen te waarborgen.

De afgelopen periode is er in de Stichting hard gewerkt om in control te komen, maar vooral ook om goed Vrije school Onderwijs te blijven geven aan onze kinderen. Hoewel het spannende tijden zijn geweest voor alle betrokkenen is het fijn dat onze leerkrachten en collega’s op de scholen voor goed Vrije School Onderwijs voor onze kinderen hebben gezorgd.

We realiseren ons dat we er nog niet zijn. Deze stresstest brengt aan het licht dat er verbetering noodzakelijk is. Verbetering in de systemen (adminstratie, werken met sturingsgegevens), in de taken en rollen (wie doet wat bij de Geert Groote Scholen, dit is voorjaar 2022 al gestart) en in de samenwerking. Ook gaat het nog tijd en inzet vergen om alle financiële indicatoren op groen te krijgen.

De onvoldoendes die de stichting op kwaliteit hebben gekregen betreffen het bestuur en niet de scholen. De indicatoren omtrent veiligheid en de opbrengsten zijn op alle scholen als voldoende beoordeeld door de inspectie.

Vacature euritmie leerkracht

Vacature euritmie leerkracht onderbouw

Het lerarencollege van de vrijeschool Parcival Amstelveen zoekt een

EURITMIE-COLLEGA VOOR KLAS 1 T/M 6


Op dit moment zijn de lessen verdeeld over twee dagen.
Klas 1 en 2 krijgen een half uur les per week,
klas 3/4/5/6 drie kwartier, begeleid door een pianiste. Een collega geeft les aan de kleuters en de
instapklas.
De kinderen zijn enthousiast over euritmie en de leerkrachten ondersteunen het vak van harte.
Ouders wonen regelmatig graag een open les bij.

Gevraagd wordt een bevoegde euritmist(e) met een Bachelor.

We zien uit naar je sollicitatie! Die kan je zo spoedig mogelijk sturen t.a.v. dhr. Onno Mulder, schoolleider,
e-mailadres: directie@vrijeschoolparcival.nl

Zie voor verder informatie over onze school de website: https://www.vrijeschoolparcival.nl

Informatie ochtenden op de basisscholen

Informatie ochtenden

Overweegt u uw kind te willen aanmelden op één van onze scholen? Kom dan naar een informatieochtend: we vertellen u graag over het vrijeschoolonderwijs en de werkwijze op de school. U krijgt een rondleiding en er is gelegenheid om vragen te stellen.
We adviseren een informatieochtend bij te wonen voordat uw kind drie jaar is.
De informatieochtenden zijn bedoeld voor ouders. Gelieve geen kinderen mee te brengen.
Voor de actuele data zie de websites van de scholen
Vrije school Parcival
Vrije school Kairos
GGS Plein
GGS Roeske
Vrije school Thula
Waldorf aan de Werf
Vrije school Amsterdam West

Plek voor zij-instroom leerlingen

Op sommige van onze vrijescholen zijn nog plaatsen in de klassen. Gaat uw kind al naar school en wil u uw kind graag op één van onze scholen plaatsen? Kijk voor meer info op de betreffende site van de school en/of neem contact op.

Zij-instroom momenten

Open Dagen VO in Amsterdam

Open dagen GGCA en Kairos College


GGCA:
Online informatieavonden voor ouders nog niet bekend.
Lesjesmiddag voor leerlingen en ouders vrijdagmiddag 17 februari 2023 14:00u tot 16:00u (inschrijven mogelijk vanaf half december via de website).
Lesjesmiddag voor leerlingen en ouders zaterdag 18 februari 2023 van 10:00 tot 13:00 uur (inschrijven mogelijk vanaf half december via de website).

Kairos College:
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 8 december 2022 van 16.00 tot 17.00 uur. Aanmelden
Ouderinformatie avond donderdag 8 december 2022 van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 12 januari 2023
Ouderinformatie avond donderdag 12 januari 2023
Open dag zaterdag 4 februari 2023
Lesjesmiddag voor leerlingen donderdag 9 februari 2023
Ouderinformatie avond donderdag 9 februari 2023Over Stichting GGS

Over Stichting Geert Groote Scholen

Stichting Geert Groote Scholen is op 1 januari 2019 ontstaan uit de fusie van Stichting Vrije School Amstelveen (Parcival) en de Stichting Geert Groote School (Amsterdam). Stichting Geert Groote Scholen vormt het schoolbestuur van alle vrijescholen voor basisonderwijs in Amsterdam en Amstelveen. Stichting Geert Groote Scholen verzorgt met circa 125 medewerkers vrijeschoolonderwijs voor 1200 leerlingen in Amsterdam en Amstelveen.

ONDERWIJS

Op alle scholen onder de stichting wordt gewerkt vanuit de pedagogische inzichten die voortkomen uit de antroposofie. Er zijn dus veel overeenkomsten tussen de verschillende vrijescholen in regio Amsterdam, maar ook verschillen: elke school ontwikkelt eigen speerpunten en een eigen identiteit.

Onze scholen vallen binnen de gangbare kaders van het primair onderwijs: wij krijgen de reguliere onderwijsbekostiging en committeren ons aan de kerndoelen primair onderwijs. Ons onderwijs valt onder het reguliere kwaliteitstoezicht van de onderwijsinspectie. Al onze scholen hebben een goede beoordeling in de vorm van het zogenaamde basisarrangement.

GROEI

In korte tijd maakten de vrijescholen voor basisonderwijs in de regio Amsterdam een sterke groei door:
In september 2014 startte Vrijeschool Kairos in Amsterdam Noord vanuit een ouderinitiatief.
In september 2018 startte Vrijeschool Amsterdam West (VSAW) als dependance van Geert Groote School 1 op een zelfstandige locatie.
In april 2018 startte Vrijeschool Thula vanuit een ouderinitiatief. Vrijeschool Thula is een samenwerking van de schoolbesturen STAIJ en Stichting Geert Groote School (PO), een school met interculturele doelstelling.

Naar verwachting zal in 2020 nog een nieuwe locatie in Amsterdam Noord de deuren openen: Waldorf aan de Werf, wederom een school met interculturele doelstelling vanuit een ouderinitiatief.

De Amsterdamse ouders spreken zich met deze initiatieven duidelijk uit. Veel ouders ervaren dat de ontwikkeling van hun kinderen lijdt onder prestatie dwang, te eenzijdige onderwijsvernieuwing en uniformering van het onderwijs. De zekerheid van ‘hoge cijfers betekent later een goede baan’ is verdwenen. Brede ontwikkeling, creativiteit en persoonsvorming zijn belangrijke 21st century skills. Al deze ontwikkelingen roepen vragen op over opvoeden en goed onderwijs. Veel ouders vinden antwoorden in het vrijeschoolonderwijs. Stichting Geert Groote Scholen biedt relevant onderwijs, waarin de eigenheid van het kind een plek krijgt.

>