Nieuwsbericht 27 juni 2023 – Stichting Geert Groote Scholen

Nieuwsbericht 27 juni 2023

Op 27 juni 2023 verschenen er bij AT5 en Het Parool berichten over de financiële situatie bij de Geert Groote scholen. Dat dit nieuws nu gepubliceerd wordt heeft te maken met recentelijk het openbaar maken van het inspectierapport. Ouders en personeel zijn over deze situatie begin februari geïnformeerd.

Eind 2022 bleek het resultaat over 2022 aanmerkelijk negatiever uit te vallen dan begroot. De twee grote oorzaken waren de grote inzet van ZZP leerkrachten i.v.m. vervangingen en de uitbreidingen in klassen bij de start van het schooljaar, die financieel onvoldoende gedekt werden. Daarmee is eind 2022 de risicobuffer, die iedere Stichting heeft om tegenvallers op te vangen, vrijwel volledig ingezet. Op 9 februari is een interim-uitvoerend bestuurder aangesteld om de nieuwe situatie het hoofd te bieden.

Het gepubliceerde inspectierapport financieel toezicht is opgesteld op basis van gesprekken die eind februari gevoerd zijn met de interim-uitvoerend bestuurder. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden 2-3 weken na de start van de interim-uitvoerend bestuurder. Directe besluiten als een vacaturestop, stop op uitgaven en stop op externe inhuur waren noodzakelijk om erger te voorkomen. De actuele situatie op dat moment was nijpend, zoals dat in het rapport is te lezen.

Deze informatie is echter verouderd. Inmiddels is de Stichting 4 maanden verder en is er door de organisatie veel in gang gezet en gebeurd:

·De penibele financiële situatie zoals geschetst in het rapport ligt inmiddels achter ons. De liquiditeitsprognose die tot december 2023 loopt laat geen acuut betalingsgevaar zien.

· Inzet van personeel is schooljaar 23-24 passend bij de bekostiging die we van het rijk ontvangen.

· De scholen zijn bijna klaar voor het nieuwe schooljaar. Het zal er iets anders uitzien, maar veelal dezelfde leraren en personeelsleden ontvangen dan de kinderen. Iedere school heeft eigen keuzes gemaakt over de inrichting van de school, aantal groepen en communiceert daarover met hun ouders.

· Er is al een tijdje geen vacaturestop meer, sterker nog, er staan vacatures open voor leerkrachten en intern begeleiders;

· De externe inhuur, zzp leerkrachten, is nog steeds gestopt, een uitzondering daar gelaten;

· Er is altijd de mogelijkheid geweest om ziek of tijdelijk afwezig personeel te vervangen, mits er een vervanger was, niet zijnde een ZZP leerkracht.

· Budgetten voor het doen van aanschaf materialen zijn toegekend;

· Budgetten voor scholing van de leerkrachten zijn ook bekend. De directeuren van de stichting overleggen samen welke scholing centraal ingezet kan worden om de kwaliteit van het Vrije school onderwijs hoog te houden;

· Er is een interim-controller gestart die aan de slag is gegaan met de begroting 2024 en de meerjarenbegroting van de Stichting waarmee de continuïteit gewaarborgd wordt.

Kort na de zomer start de nieuwe uitvoerend bestuurder en is de interim-periode voorbij. Fase twee van het herstelplan treedt dan verder in werking: hoe ziet de toekomst van de organisatie eruit? Hoe zijn de ontwikkelscenario’s voor de scholen en welke keuzes moeten er gemaakt worden? Zijn er partijen met wie samenwerking gezocht kan worden? Het beantwoorden van die vragen hebben als doel om ook op de lange termijn goed Vrije School Onderwijs voor de kinderen in Amsterdam en Amstelveen te waarborgen.

De afgelopen periode is er in de Stichting hard gewerkt om in control te komen, maar vooral ook om goed Vrije school Onderwijs te blijven geven aan onze kinderen. Hoewel het spannende tijden zijn geweest voor alle betrokkenen is het fijn dat onze leerkrachten en collega’s op de scholen voor goed Vrije School Onderwijs voor onze kinderen hebben gezorgd.

We realiseren ons dat we er nog niet zijn. Deze stresstest brengt aan het licht dat er verbetering noodzakelijk is. Verbetering in de systemen (adminstratie, werken met sturingsgegevens), in de taken en rollen (wie doet wat bij de Geert Groote Scholen, dit is voorjaar 2022 al gestart) en in de samenwerking. Ook gaat het nog tijd en inzet vergen om alle financiële indicatoren op groen te krijgen.

De onvoldoendes die de stichting op kwaliteit hebben gekregen betreffen het bestuur en niet de scholen. De indicatoren omtrent veiligheid en de opbrengsten zijn op alle scholen als voldoende beoordeeld door de inspectie.